Make your own free website on Tripod.com
 

ขั้นตอนการชำะเงิน

เมื่อท่านกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงินซึ่งมี 2 วิธี คือ เงินสด และบัตรเครคิต

  • หากท่านต้องการชำระด้วยเงินสด คลิกที่ช่องเงินสด
  • หากท่านต้องชำระด้วยบัตรเครคิตที่ช่องบัตรเครคิตแล้วกรอกรายละเอียดของบัตรเครคิตของท่านให้ครบถ้วน

     

    เงินสด .... .....

     

    บัตรเครคิต
คลิก กรอกรายละเอียดบัตรเดรคิต